GABARRÓ ADVOCATS
           
  SERVEIS      

DEFUNCIÓ SENSE TESTAMENT

Quan una persona mor sense haver atorgat testament, la Llei preveu que les persones tenen dret a heretar els béns del causant.

En les defuncions produïdes en vigència del Codi de successions per causa de mort a Catalunya, els hereus del causant seran els seus descendents per parts iguals, sense perjudici de l’usdefruit de tots els béns a favor del cònjuge supervivent.

En les defuncions produïdes a partir de l’1 de gener de 2009, els hereus del causant seran els seus descendents per parts iguals, mentre que el cònjuge o convivent en unió estable de parella supervivent podrà optar entre l’usdefruit de tots els béns o exercir la facultat de commutació i adjudicar-se l’usdefruit de l’habitatge habitual més una quarta part de l’herència.

Quan el causant no té descendència, cònjuge o convivent en unió estable de parella ni ascendents, per defecte els hereus són els seus germans, els nebots i així fins als parents de quart grau.

Si no hi ha cap testament, cal atorgar l’escriptura de declaració d’hereus ab intestat davant de notari quan els hereus són els descendents, cònjuge o convivent en unió estable de parella o els ascendents, essent necessaris determinats certificats i dos testimonis.

Si els hereus ho són en línia col·lateral (germans, nebots i parents fins el quart grau) caldrà instar la demanda judicial davant el jutjat de l’últim domicili del causant.

Gabarró Advocats l’assessora en el procés que cal seguir i realitza els tràmits necessaris per tal d’obtenir la declaració dels hereus.

 
   
 
      TESTAMENTS
      OBTENCIÓ DELS DOCUMENTS
      ACCEPTACIÓ DE L'HERÈNCIA
      ADJUDICACIÓ DE L'HERÈNCIA
      PARTICIÓ DE L'HERÈNCIA
      RECLAMACIÓ DRET DE LLEGÍTIMA  
      DEFUNCIÓ SENSE TESTAMENT  
      IMPOST SOBRE SUCCESSIONS
      PLANIFICACIÓ FISCAL
      GESTIÓ DEL PATRIMONI
      INCAPACITACIONS
El primer assessorament telefònic o via correu electrònic a Gabarró Advocats és gratuït.
Gabarró Advocats  - Herències - Avinguda Diagonal 434, 1r 2a (08037) Barcelona
(entre C/ Pau Claris i C/ Roger de Llúria)
Telèfon 93.458.20.53  Fax 93.631.70.22