Des del despatx hem interposat nombrosos recursos de reposició o peticions de devolució d’ingressos indeguts per entendre que, en el moment de l’acreditament, no s’havia produït cap fet imposable per haver venut un immoble amb pèrdues.

Els Ajuntaments s’han vist col·lapsats per aquest tipus de recursos o rectificació d’autoliquidacions amb devolució d’ingressos indeguts, i per aquest motiu molts dels nostres escrits no han tingut resposta. Però també és cert que atendre aquestes rectificacions d’autoliquidacions suposaria una pèrdua molt important dels seus ingressos, i això els ha portat en molts casos a aparcar aquests expedients fins que es produeixi un canvi legislatiu de la Llei d’Hisendes Locals, o, en d’altres casos, a desestimar-los directament adduint falta de proves.

Tal i com es regula als articles 126 i següents del RD 1065/2007, de 27 de juliol, pel que s’aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments d’aplicació dels tributs, l’Administració Local disposa d’un termini màxim de sis mesos per a resoldre el procediment de rectificació d’autoliquidacions tributàries. En cas que no es produeixi aquesta resolució, d’acord amb l’esmentat articulat s’aplicarien les normes del silenci administratiu, la qual cosa suposa la desestimació de la devolució de la plusvàlua que s’havia demanat a l’Ajuntament.

Lluny del que pugui semblar, aquesta mesura és en defensa del contribuent, donat que això ens obre la porta a plantejar el corresponent recurs o reclamació. En aquells casos en que l’Ajuntament en qüestió sigui considerat per la llei un “gran municipi” podrem acudir directament als Tribunals Econòmico-Administratius Municipals i interposar la corresponent reclamació. I en aquells casos en el que l’Ajuntament en qüestió no sigui considerat legalment un “gran municipi”, haurem de presentar obligatòriament un recurs de reposició davant el propi Ajuntament, que si no ens contesten, ens obrirà les portes per acudir a la via judicial.