Reclamació del dret de llegítima

La llegítima és imperativa. Quant és, com i quan es paga?

Les persones que tenen dret a la llegítima són els descendents del causant. En cas que el causant no tingui descendència, els seus progenitors podran reclamar el dret de llegítima.

La llegítima catalana es correspon a una quarta part (25%) de la massa hereditària, a dividir en tants legitimaris hi hagi i té un termini de prescripció de deu anys per ser reclamada.

Per determinar la base de la llegítima, cal computar el valor dels béns relictes existents en el moment de la defunció, així com els béns donats pel causant durant els deu últims anys de la seva vida, havent de deduir els deutes i despeses.

Les donacions fetes pel causant a un legitimari poden tenir el caràcter d’imputables a la seva llegítima.

L’hereu té l’obligació de pagar la llegítima –si li és reclamada, atesa la naturalesa de dret de crèdit de la llegítima catalana- i el dret a decidir amb què la paga, amb diners o amb béns de l’herència.

Les controvèrsies més habituals entre hereu i legitimari són en la valoració dels béns (valor real de mercat a data de la defunció); en la computació de determinats béns a efectes del càlcul de la llegítima (donacions encobertes, deutes, donacions, etc.); en la consideració de determinades donacions com a imputables a la llegítima i en la forma de pagament de la llegítima. 

Els nostres clients poden ser tant legitimaris que reclamen el pagament de la llegítima com hereus que l’han de pagar. En ambdós casos, la filosofia del despatx és la mateixa: negociar amb la inequívoca pretensió d’assolir l’acord.

Però si l’acord no és possible, novament trobem la solució al Jutjat que, un cop interposada la demanda davant del Jutjat de Primera Instància de l’últim domicili del causant -en la que es pot sol·licitar l’adopció de mesures cautelars com és l’anotació preventiva de la demanda en assegurament de l’existència de béns per cobrar la llegítima- i que en síntesi, es composa de les següents fases:

  • Audiència Prèvia.

Actuació presencial en seu judicial per si ha estat possible l’assumpció d’un acord entre les parts i, en cas negatiu, prosseguir amb la proposició de prova que, de ser admesa, podrà ser utilitzada al judici.

  • Judici.

Actuació presencial en seu judicial per practicar la prova i efectuar conclusions.

El procediment finalitza amb sentència que és susceptible de recurs d’apel·lació davant l’Audiència Provincial i, si compleix els requisits, de recurs de cassació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

A Gabarró Advocats -Herències-  l’assessorem respecte el dret de llegítima i la seva valoració, tant des del punt de vista de l’hereu com del legitimari, fet que implica el coneixement d’ambdues perspectives i defensem els seus interessos en la negociació i/o davant els Tribunals.

Més serveis

Testaments

Es tracta de fer un bon testament, no només de tenir testament fet.

Obtenció de documents

Els documents estrictament necessaris per a iniciar la tramitació d’una herència

Defunció sense testament

Quan no hi ha testament la Llei determina els hereus

Llegítima

Quant és, com i quan es paga? Es pot desheretar?

Gestió del patrimoni heretat

És imprescindible la gestió adequada del patrimoni

Documents notarials preventius

Documents per poder suplir el procediment judicial de modificació de la capacitat

Procediment judicial de modificació de la capacitat (incapacitacions)

Procediment judicial quan és inevitable haver d’anar al jutjat per a incapacitar els nostres