La Meritxell Gabarró analitza el testament de Paquirri, que conté moltes figures successòries interessants i explica el per què les va regular (Fills menors d’edat, Carmina Ordóñez, Isabel Pantoja i un patrimoni important). Respecte el repartiment de la seva herència, explica que es van fer tres lots, la particularitat de la finca CANTORA, que era titularitat d’una societat i conclou que els marmessors van actuar segons la llei.