Herències i Andorra

Les sinèrgies entre Andorra i Catalunya i Espanya són paleses en els patrimonis dels seus respectius ciutadans.

En el moment de la defunció, cal tramitar els canvis de titularitat dels béns per la via tradicional, tenint en compte que Andorra no és un Estat ratificant del Reglament europeu de successions 650/2012 (RSE 650/2012).

Els dos escenaris més habituals són:

  • Nacional andorrà resident a Andorra amb béns a Catalunya/Espanya

Els subjectes passius (els qui hereten) tributaran per l’impost de successions per obligació real a Espanya segons la llei estatal pels béns ubicats a Espanya.

  • Nacional català o espanyol que resideix a Catalunya/Espanya amb béns a Andorra

Els subjectes passius (els qui hereten) tributaran per l’impost de successions per obligació personal a Catalunya o a Espanya (en funció d’on tinguin fixada la seva residència) per tots els béns heretats, inclosos els d’Andorra. 

Advertir que en cas que els béns a heretar siguin immobles urbans, també es merita l’impost de plusvàlua municipal, que consta d’una sola liquidació a la localitat on estigui ubicat l’immoble.

A Gabarró Advocats -Herències-  comptem amb un departament especialitzat en herències internacionals, amb dilatada experiència amb el Principat d’Andorra, l’assessorem i tramitem l’herència fins a l’efectiu canvi de les titularitats, amb la gestió de l’impost de successions català o espanyol i, en el seu cas, de l’impost de plusvàlua municipal.

Més drets internacionals

Herències internacionals

Cada vegada més les herències tenen elements transfronterers, en les persones i/o en els béns.


Unió Europea

El punt de connexió a l’hora de determinar la llei aplicable a la successió serà la llei de la residència habitual del causant, excepte que hagués efectuat l'elecció.


Tercers Estats

Elecció de llei aplicable a la successió, certificat successori europeu i fiscalitat