Tercers Estats

A dia d’avui els tercers Estats que no són ratificants del RSE 650/2012 no admeten el certificat successori europeu, de manera que cal emprar la via tradicional de l’atorgament de l’escriptura d’herència a cada Estat on hi haguessin béns a heretar.

En matèria fiscal, s’ha eliminat la discriminació dels subjectes passius (els qui hereten béns) no residents en Estats de la Unió Europea (canvi respecte el publicat per aquest despatx a La Vanguardia l’any 2018 – veure link més avall).

A Gabarró Advocats -Herències-  comptem amb un departament especialitzat en herències internacionals, l’assessorem en la planificació successòria per fer el testament i negociem o tramitem l’herència fins a l’efectiu canvi de les titularitats, amb la gestió de l’impost de successions català o espanyol i, en el seu cas, de l’impost de plusvàlua municipal.

Més drets internacionals

Herències internacionals

Cada vegada més les herències tenen elements transfronterers, en les persones i/o en els béns.


Unió Europea

El punt de connexió a l’hora de determinar la llei aplicable a la successió serà la llei de la residència habitual del causant, excepte que hagués efectuat l'elecció.


Herències i Andorra

Herències d’andorrans i herències amb béns a Andorra