Un any més la directora del nostre despatx d’advocats a Barcelona, Meritxell Gabarró, ha impartit la ponència “Taller de testaments” al Màster de Dret de Successions de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

La marmessoria ha estat la figura successòria protagonista de la sessió, sobretot pel convenciment de la ponent que l’existència de marmessor facilita l’execució de la voluntat del testador, expressada al testament o pacte successori.

Per descomptat que també ha estat analitzades i treballades a la ponència les altres figures successòries del dret de successions que acostumen a tenir-se en compte en la preparació d’un testament com són la llegítima, els llegats, la institució d’hereu, la quarta falcídia, tipus de substitucions, en especial el fideïcomís de residu, administracions patrimonials, voluntats digitals, entre altres.

Agraïm novament a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per comptar amb membres de l’equip de Gabarró Advocats -Herències- per poder seguir compartint coneixements en matèria successòria amb els companys.