Testaments

No només es tracta de fer testament, sinó fer un bon testament.

Aquest instrument jurídic permet distribuir els béns segons l’estricta voluntat del testador: a qui desitgi i com ho desitgi.

Un primer objectiu a l’hora de redactar el testament vital ha de ser evitar futures controvèrsies entre els hereus i/o afavorits en l’herència.

La solució: no disposar tot el patrimoni en una sola clàusula del tipus “nomeno hereus als meus fills per parts iguals”, sinó que cal valorar diverses opcions. Per exemple, elaborar lots, fixar compensacions, marmessoria o regular amb deteniment les substitucions, entre altres.

Un segon objectiu, i no per això de menor importància, és preparar el testament en clau fiscal, atès que els testaments constitueixen una eina molt interessant per a planificar fiscalment les successions.

A Gabarró Advocats -Herències-  som advocats especialistes en testaments a Barcelona. Escoltarem la seva situació personal, patrimonial i la seva voluntat, la interpretarem, l’assessorarem, redactarem el seu testament vital i l’assistirem a la notaria. I ho farem aportant solucions basades en el coneixement tècnic especialitzat, així com en l’experiència adquirida durant més d’una dècada.

Més serveis

Testaments

Es tracta de fer un bon testament, no només de tenir testament fet.

Obtenció de documents

Els documents estrictament necessaris per a iniciar la tramitació d’una herència

Defunció sense testament

Quan no hi ha testament la Llei determina els hereus

Llegítima

Quant és, com i quan es paga? Es pot desheretar?

Gestió del patrimoni heretat

És imprescindible la gestió adequada del patrimoni

Documents notarials preventius

Documents per poder suplir el procediment judicial de modificació de la capacitat

Procediment judicial de modificació de la capacitat (incapacitacions)

Procediment judicial quan és inevitable haver d’anar al jutjat per a incapacitar els nostres