Recentment, vam ser entrevistats pel 324.cat per aportar el nostre coneixement en un article sobre tràmits relacionats amb les herències. Ara hem tornat a parlar d’aquesta qüestió a 8TV, a l’espai “OpinaCat”.

La directora de Gabarró Advocats -Herències-, Meritxell Gabarró, ha sigut present altra vegada al programa de Carlos Fuentes per resoldre els dubtes dels espectadors en directe. Quins tràmits i paperassa apareixen en un moment complicat com és la defunció d’un familiar? Us ho resumim breument en aquest article.

Tot comença amb el certificat de defunció, document bàsic per iniciar qualsevol tràmit successori, que se sol·licita al Registre Civil de la localitat on s’ha produït la defunció.

Quan ja es disposa d’aquest primer document, demanarem el certificat d’últimes voluntats, que ens indica si s’ha fet testament o pacte successori o, pel contrari, no hi ha testament. Si n’hi ha, s’ha d’anar a buscar al notari on s’hagi atorgat (figura al mateix certificat).

Interessants i curioses han sigut les explicacions de Meritxell Gabarró en aquest sentit. Arran del comentari del tertulià Ramoncín, que li ha preguntat on s’hauria d’anar a buscar el testament si el notari en qüestió hagués plegat. La resposta és al notari que en tingui el protocol i, si fa més de 25 anys, al Col·legi de Notaris.

Un cop es tinguin els tres documents fonamentals (certificat de defunció, certificat d’últimes voluntats i còpia autèntica del testament), el següent pas és sol·licitar els certificats de saldos bancaris i la documentació relativa a les propietats immobiliàries, per saber quins béns i quins deutes figuren a l’herència.

Llavors, amb tot l’inventari i la valoració dels béns i drets fets, es prepara l’escriptura d’acceptació o, en el seu cas, de renúncia de l’herència.

Aquells que s’hagin adjudicat patrimoni, hauran de pagar l’impost de successions i, si entre els béns heretats hi ha immobles, també hauran de pagar l’impost de plusvàlua municipal.

Finalment, acreditant el pagament dels impostos, es podrà fer el canvi de nom tant dels immobles com dels actius financers, i així tenir accés als saldos bancaris que havien quedat bloquejats des del moment en què es va acreditar la defunció a les entitats bancàries, qüestió que va suscitar certa polèmica a plató.