Marmessoria

Quan l’execució del testament es preveu complexa

En determinats casos és aconsellable nomenar un marmessor al testament, que s’encarregarà d’entregar els béns, amb possibilitat de facultar-lo per dur a terme la partició, pagar llegítimes, deutes, impostos i complir aquelles funcions particulars encomanades pel testador, a més d’interpretar el testament en cas de precisar-se. 

El nomenament de marmessor s’acostuma a fer a persones de la confiança del testador o a professionals experts en la matèria, essent aconsellable regular la seva retribució en tots els casos.

A Gabarró Advocats -Herències-  l’assessorem respecte la marmessoria, alhora que oferim la possibilitat de nomenar marmessors als nostres lletrats, experts en matèria successòria i coneixedors de la voluntat del testador.

Més serveis

Testaments

Es tracta de fer un bon testament, no només de tenir testament fet.

Obtenció de documents

Els documents estrictament necessaris per a iniciar la tramitació d’una herència

Defunció sense testament

Quan no hi ha testament la Llei determina els hereus

Llegítima

Quant és, com i quan es paga? Es pot desheretar?

Gestió del patrimoni heretat

És imprescindible la gestió adequada del patrimoni

Documents notarials preventius

Documents per poder suplir el procediment judicial de modificació de la capacitat

Procediment judicial de modificació de la capacitat (incapacitacions)

Procediment judicial quan és inevitable haver d’anar al jutjat per a incapacitar els nostres