Acció de petició de la quarta vidual

El vidu o convivent en parella estable que, al morir el seu cònjuge o la seva parella, queda en una situació econòmica insuficient per a satisfer les seves necessitats perquè no té béns propis suficients, ni li ha correspost béns suficients de l’herència i/o de la liquidació del règim matrimonial, pot reclamar a l’hereu la quantitat necessària, fins a un màxim de la quarta part de l’actiu hereditari líquid (actiu menys passiu).

El concepte de “satisfer les seves necessitats” s’ha de determinar tenint en compte el nivell de vida que el vidu o vídua gaudia en vida del difunt; el patrimoni relicte hereditari; la seva edat; el seu estat de salut; el salari o rendes que pugui percebre i les perspectives econòmiques previsibles, entre altres elements. 

El Departament de Processal de Gabarró Advocats -Herències- analitza l’èxit i defensa davant els Tribunals el vidu o parella supervivent que reclama la quarta vidual i, també, els hereus que són demandats en reclamació de la quarta vidual.

Més serveis

Testaments

Es tracta de fer un bon testament, no només de tenir testament fet.

Obtenció de documents

Els documents estrictament necessaris per a iniciar la tramitació d’una herència

Defunció sense testament

Quan no hi ha testament la Llei determina els hereus

Llegítima

Quant és, com i quan es paga? Es pot desheretar?

Gestió del patrimoni heretat

És imprescindible la gestió adequada del patrimoni

Documents notarials preventius

Documents per poder suplir el procediment judicial de modificació de la capacitat

Procediment judicial de modificació de la capacitat (incapacitacions)

Procediment judicial quan és inevitable haver d’anar al jutjat per a incapacitar els nostres