Planificació fiscal successòria

Planificar fiscalment la successió en vida o abans de signar l’escriptura d’herència minimitza els impostos.

L’impost de successions és progressiu i, per tant, qualsevol actuació, per mínima que sigui, és susceptible de produir un estalvi fiscal.

Des del nostre punt de vista, cal distingir dos moments d’estudi de la fiscalitat:

  • Abans de la defunció. Planificació fiscal successòria

El coneixement de les reduccions, bonificacions i exempcions fiscals de l’impost de successions possibilita minimitzar els impostos, motiu pel qual és molt recomanable planificar la successió, tant a nivell civil i, per tant, de voluntat, com a nivell d’estudi de l’impacte fiscal que les disposicions testamentàries tindran. 

En aquest sentit resulta encara més interessant analitzar el compliment dels requisits exigits per la bonificació del 95% per activitats empresarials o professionals en l’impost de successions, el que col·loquialment s’anomena la bonificació per empresa familiar.

  • Post defunció. Estudi fiscal

Si en vida no s’ha planificat fiscalment la successió, previ a l’atorgament de l’escriptura d’herència és aconsellable estudiar i valorar en clau fiscal les possibilitats derivades del testament o de la pròpia llei quan estem davant de successions intestades, atès que no necessàriament la primera opció ha de ser la desitjada, si amb una decisió alternativa pot comportar un estalvi fiscal substancial, directament o indirectament.

I és que un dels elements que més poden influir en la forma en la que acceptem una herència és el tributari. 

Desafortunadament, després de la reforma de l’Impost sobre Successions i Donacions aprovada el 24 d’abril de 2020, aquest impost ha sofert modificacions de tal envergadura que poden arribar a triplicar les quotes que s’havien de suportar abans d’aquesta data.

El nostre Departament Fiscal, amb professionals formats a la pròpia Administració Tributària de la Generalitat, i per tant, coneixedors des de dins de les particularitats del tribut, vetlla perquè la càrrega tributària sigui la mínima possible. 

Afortunadament, el nostre coneixement del Dret Successori és tan complert que, en moltes ocasions, una utilització hàbil del mateix ens pot permetre, sempre dins de la legalitat vigent, importants estalvis fiscals.

Però, òbviament, els millors resultats sempre seran fruit d’una bona planificació. Per aquest motiu, procurem redactar els testaments de forma que no només s’aconsegueixi repartir l’herència conforme als desitjos del testador, sinó preparant el terreny perquè en el seu dia la càrrega impositiva sigui la menor possible. 

Una estreta coordinació dels nostres departaments de Dret Civil i Fiscal fa possible que s’utilitzin aquelles figures jurídiques que, en arribar el moment, ens permetin la màxima llibertat d’elecció i d’estalvi, adaptant-se en funció de les característiques personals dels hereus en produir-se la defunció o de les particularitats de l’Impost en aquell precís moment. El major estalvi fiscal possible sempre s’aconseguirà partint d’un testament especialment pensat per a aquest objectiu.

A Gabarró Advocats -Herències- comptem amb un departament fiscal especialitzat en l’impost de successions i l’assessorem, estudiem el seu cas de forma personalitzada i planifiquem fiscalment la seva successió o l’herència que ha de rebre per tal de minimitzar l’impost de successions. 

Més serveis

Testaments

Es tracta de fer un bon testament, no només de tenir testament fet.

Obtenció de documents

Els documents estrictament necessaris per a iniciar la tramitació d’una herència

Defunció sense testament

Quan no hi ha testament la Llei determina els hereus

Llegítima

Quant és, com i quan es paga? Es pot desheretar?

Gestió del patrimoni heretat

És imprescindible la gestió adequada del patrimoni

Documents notarials preventius

Documents per poder suplir el procediment judicial de modificació de la capacitat

Procediment judicial de modificació de la capacitat (incapacitacions)

Procediment judicial quan és inevitable haver d’anar al jutjat per a incapacitar els nostres