Desheretament

Quan no es vol deixar ni la llegítima.

Malgrat que la llegítima sigui obligatòria, la llei preveu unes causes taxades per poder desheretar els legitimaris.

El desheretament ha de ser en escriptura notarial, normalment en testament, on s’hi especifica la causa.

Quan el legitimari desheretat no consideri just el desheretament, podrà interposar una demanda judicial de desheretament injust, que es basarà en la prova que les parts facin valer al judici i que finalitzarà amb sentència, susceptible de ser recorreguda en apel·lació davant l’Audiència Provincial i, en cas que compleixi els requisits, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a través d’un recurs de cassació.

A Gabarró Advocats -Herències-  l’assessorem respecte els desheretaments, tant si es vol incloure al testament, com si és per la defensa de l’hereu o del legitimari, fet que implica el coneixement d’ambdues perspectives i defensem els seus interessos en la negociació i/o davant els Tribunals.

Més serveis

Testaments

Es tracta de fer un bon testament, no només de tenir testament fet.

Obtenció de documents

Els documents estrictament necessaris per a iniciar la tramitació d’una herència

Defunció sense testament

Quan no hi ha testament la Llei determina els hereus

Llegítima

Quant és, com i quan es paga? Es pot desheretar?

Gestió del patrimoni heretat

És imprescindible la gestió adequada del patrimoni

Documents notarials preventius

Documents per poder suplir el procediment judicial de modificació de la capacitat

Procediment judicial de modificació de la capacitat (incapacitacions)

Procediment judicial quan és inevitable haver d’anar al jutjat per a incapacitar els nostres