Accions en casos de marmessoria

Els marmessors han de complir el seu càrrec de forma diligent i de conformitat amb el que el causant li hagi encomanat i el que la llei estableix. 

Els marmessors no sempre són experts en matèria successòria, però aquest desconeixement no els eximeix de complir correctament el seu encàrrec i, per tant, la solució passa per contractar els experts i rebre l’assessorament suficient com per poder exercir la marmessoria amb garanties.

Doncs d’una altra manera, els hereus i altres  afavorits  a l’herència poden  exercitar  enfront dels marmessors les accions corresponents i, fins i tot, sol·licitar la seva remoció, si el seu comportament ha estat dolós o greument negligent. 

En determinades circumstàncies els marmessors poden acabar perdent el seu dret de retribució  i, inclús, incórrer en responsabilitats enfront dels hereus i altres afavorits, que seran dirimides en un Tribunal.

El Departament de Processal de Gabarró Advocats -Herències- assessorem  a marmessors en el compliment del seu càrrec i, en el seu cas, els defensem davant dels Tribunals, així com també defensem els drets dels afavorits en l’herència que considerin que el marmessor no està actuant diligentment o al marge de l’encàrrec fet pel testador.

Més serveis

Testaments

Es tracta de fer un bon testament, no només de tenir testament fet.

Obtenció de documents

Els documents estrictament necessaris per a iniciar la tramitació d’una herència

Defunció sense testament

Quan no hi ha testament la Llei determina els hereus

Llegítima

Quant és, com i quan es paga? Es pot desheretar?

Gestió del patrimoni heretat

És imprescindible la gestió adequada del patrimoni

Documents notarials preventius

Documents per poder suplir el procediment judicial de modificació de la capacitat

Procediment judicial de modificació de la capacitat (incapacitacions)

Procediment judicial quan és inevitable haver d’anar al jutjat per a incapacitar els nostres