Partició de l’herència

El Jutjat com a solució per repartir l’herència quan els hereus no es posen d’acord

Si els hereus no arriben a un acord en les adjudicacions dels béns que conformen l’herència, caldrà instar el procediment judicial de divisió judicial de l’herència que, en síntesi, un cop interposada la demanda davant del Jutjat de Primera Instància de l’últim domicili del causant –i en la que es pot sol·licitar el nomenament d’un administrador- es composa de les següents fases:

  • Formació de l’inventari hereditari.

No sempre hi ha acord en els béns i drets a incloure a la massa hereditària: deutes, compravendes fictícies, llegats de cosa aliena, entre d’altres.

Si no hi ha acord, se celebra una vista de la que en dimana una resolució judicial que pot ser objecte de recurs d’apel·lació davant l’Audiència Provincial i, si es complissin els requisits, de recurs de cassació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

  • Designació de pèrits judicials.

El Jutjat designa pèrits independents que valoraran els béns i drets hereditaris.

  • Nomenament de comptador partidor.

El Jutjat nomena un comptador partidor que redactarà el quadern particional, elaborant lots dels béns de qualitats similars, intentant evitar la indivisió i, si s’escau, establint compensacions.

  • El Jutge té la facultat d’aprovar o no el quadern particional, decisió que pot ser impugnada. 

Els costos econòmics i temporals són més elevats que en una negociació, però en determinats casos la judicialització de l’assumpte aporta la solució davant una situació insostenible de la gestió del patrimoni hereditari i de les relacions entre els hereus. 

A Gabarró Advocats -Herències- comptem amb un departament especialitzat en procediments judicials en matèria successòria, defensant els seus interessos en l’herència davant totes les instàncies judicials, inclòs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Més serveis

Testaments

Es tracta de fer un bon testament, no només de tenir testament fet.

Obtenció de documents

Els documents estrictament necessaris per a iniciar la tramitació d’una herència

Defunció sense testament

Quan no hi ha testament la Llei determina els hereus

Llegítima

Quant és, com i quan es paga? Es pot desheretar?

Gestió del patrimoni heretat

És imprescindible la gestió adequada del patrimoni

Documents notarials preventius

Documents per poder suplir el procediment judicial de modificació de la capacitat

Procediment judicial de modificació de la capacitat (incapacitacions)

Procediment judicial quan és inevitable haver d’anar al jutjat per a incapacitar els nostres