Gestió de l’impost de successions

Pagament i presentació dels impostos per poder materialitzar els canvis de titularitat.

En totes les herències, per poder inscriure els béns immobles al Registre de la Propietat i/o canviar les titularitats de tot tipus d’actius financers s’ha de liquidar l’Impost sobre successions, independentment de si cal pagar-ne quota.

A més, quan els béns que s’hereten són immobles urbans, cal liquidar l’Impost de plusvàlua municipal davant dels ajuntaments on estan situats. 

Ambdós impostos tenen previst un període voluntari de pagament de sis mesos, a comptar des de la data de la defunció, amb possibilitat de prorrogar-los per sis mesos més.

A Gabarró Advocats -Herències- l’assessorem, gestionem la liquidació de l’impost de successions i de l’impost de plusvàlua municipal, així com la inscripció de les finques al Registre de la Propietat i el canvi de titularitat dels actius financers amb les entitats bancàries.

Més serveis

Testaments

Es tracta de fer un bon testament, no només de tenir testament fet.

Obtenció de documents

Els documents estrictament necessaris per a iniciar la tramitació d’una herència

Defunció sense testament

Quan no hi ha testament la Llei determina els hereus

Llegítima

Quant és, com i quan es paga? Es pot desheretar?

Gestió del patrimoni heretat

És imprescindible la gestió adequada del patrimoni

Documents notarials preventius

Documents per poder suplir el procediment judicial de modificació de la capacitat

Procediment judicial de modificació de la capacitat (incapacitacions)

Procediment judicial quan és inevitable haver d’anar al jutjat per a incapacitar els nostres