Demanda en exercici de l’acció de reclamació de llegítima o de suplement de llegítima

Reclamació de llegítima
  • Reclamació de llegítima:

Es tracta d’una reclamació de llegítima quan el legitimari no ha rebut res en vida del causant ni per herència.

  • Reclamació de suplement de llegítima:

En canvi, serà una reclamació de suplement de llegítima quan el legitimari ha rebut donacions en vida imputables o a compte de la llegítima i/o ha estat afavorit a l’herència, però que el que ha rebut no és suficient per cobrar-se el total que li correspon en concepte de llegítima.

  • Pagament de la llegítima:

Com a hereus, podem consignar judicialment o notarialment l’import de la llegítima per tal de complir amb l’obligació legal de pagament.

Tanmateix, podem notificar al legitimari que hem  reservat béns concrets de l’herència per tal de fer-li el pagament de la seva llegítima.

  • Mesures cautelars d’anotació preventiva de la demanda:

Com a legitimaris, podem interposar una demanda judicial de reclamació de llegítima o de suplement de llegítima i, si es conclou que resulta convenient, es pot sol·licitar l’adopció de la mesura cautelar d’anotació preventiva de la demanda al Registre de la Propietat sobre finques de l’herència, per  garantir el pagament de la llegítima, atès que constarà públicament que hi ha interposada  una demanda en reclamació de llegítima.

La Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) ha disminuït la legitimació dels legitimaris a obtenir molta informació necessària per poder quantificar el dret de llegítima, com són els saldos bancaris hereditaris, els extractes bancaris o les declaracions de renda del causant. Si l’hereu no ho facilita, aquesta informació es peticiona al Jutjat i, aleshores sí, es podrà determinar el que li correspon al legitimari.

  • Intangibilitat qualitativa de la llegítima:

El legitimari que considera que els béns amb els quals l’hereu pretén pagar-li la llegítima no són idonis, pot demanar judicialment que es declari la inhabilitat dels béns perquè afecta la intangibilitat qualitativa de la llegítima. 

Aquest procediment judicial es dirimeix en seu de Jurisdicció Voluntària i el legitimari no pot al·legar que no li agraden els béns, sinó que ha de provar que no serveixen per pagar la llegítima, per exemple, perquè és un trosset de “monte” improductiu i invendible.

El Departament de Processal de Gabarró Advocats -Herències- analitza tots els aspectes relatius a la llegítima, valora la necessitat de sol·licitar mesures cautelars, de consignació judicial o notarial de la llegítima per part de l’hereu i defensa davant els Tribunals tants els drets dels hereus que han estat demandats com els drets dels legitimaris que interposen demanda per reclamar els seus drets legitimaris.

  • Acció d’inoficiositat legitimària: reducció o supressió de llegats i/o de donacions:

L’hereu que ha rebut per herència béns que no són suficients per pagar les llegítimes que li són reclamades i, si fos el cas també la seva pròpia llegítima, pot reduir els llegats ordenats pel causant en el seu testament i, si fes falta, suprimir-los sencers.

Si amb la reducció o supressió dels llegats no fos suficient per pagar les llegítimes, l’hereu pot reduir o suprimir les donacions o alienacions a títol gratuït fetes pel causant durant els deu últims anys anteriors a la seva defunció. 

Aquesta acció  també pot interposar-la el legitimari per assegurar el pagament de la seva llegítima, si així es considera necessari.

El Departament de Processal de Gabarró Advocats -Herències- defensa davant els Tribunals l’hereu o el legitimari que sol·licita judicialment la reducció de llegats i/o donacions per inoficiositat legitimària i, també, els drets dels legataris i/o donataris (que han rebut donacions) que són demandats.

Més serveis

Testaments

Es tracta de fer un bon testament, no només de tenir testament fet.

Obtenció de documents

Els documents estrictament necessaris per a iniciar la tramitació d’una herència

Defunció sense testament

Quan no hi ha testament la Llei determina els hereus

Llegítima

Quant és, com i quan es paga? Es pot desheretar?

Gestió del patrimoni heretat

És imprescindible la gestió adequada del patrimoni

Documents notarials preventius

Documents per poder suplir el procediment judicial de modificació de la capacitat

Procediment judicial de modificació de la capacitat (incapacitacions)

Procediment judicial quan és inevitable haver d’anar al jutjat per a incapacitar els nostres