Defunció sense testament

Quan no hi ha testament la Llei determina els hereus

Quan una persona mor sense haver atorgat testament, la Llei preveu i determina quines persones tenen dret a heretar, essent preceptiu atorgar l’escriptura de declaració d’hereus ab intestat davant de notari, que suplirà la referida manca de testament i, en conseqüència, de nomenament d’hereu.

En les defuncions produïdes en vigència del Codi de successions per causa de mort a Catalunya, els hereus del causant seran els seus descendents per parts iguals, sense perjudici de l’usdefruit vitalici de tots els béns a favor del cònjuge vidu. 

En les defuncions produïdes a partir de l’1 de gener de 2009, els hereus del causant seran els seus descendents per parts iguals, mentre que el cònjuge vidu o el convivent en unió estable de parella supervivent podrà optar entre l’usdefruit vitalici de tots els béns o exercir la facultat de commutació i adjudicar-se una quarta part líquida de l’herència, inclòs l’usdefruit vitalici de l’habitatge habitual del causant.

Quan el causant no té descendència, cònjuge o convivent en unió estable de parella, ni ascendents, els hereus són els seus germans i, en el seu defecte, els nebots i així fins als parents de quart grau colateral. 

A Gabarró Advocats -Herències- l’assessorem en el procés que cal seguir i realitzem els tràmits necessaris per tal d’obtenir la declaració dels hereus.

Més serveis

Testaments

Es tracta de fer un bon testament, no només de tenir testament fet.

Obtenció de documents

Els documents estrictament necessaris per a iniciar la tramitació d’una herència

Defunció sense testament

Quan no hi ha testament la Llei determina els hereus

Llegítima

Quant és, com i quan es paga? Es pot desheretar?

Gestió del patrimoni heretat

És imprescindible la gestió adequada del patrimoni

Documents notarials preventius

Documents per poder suplir el procediment judicial de modificació de la capacitat

Procediment judicial de modificació de la capacitat (incapacitacions)

Procediment judicial quan és inevitable haver d’anar al jutjat per a incapacitar els nostres